تا چیستان جالب با جواب


3- آن چیست که ارغوان قبایی دارد مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر صد پاره تنش ، ولی ز یک پایه نگون 4- آن چیست که روز می نماید شبگون همچون دل عاشقان فرو ریزد خون چون دست به او نهی ز اندازه فزون اندر وسطش کشتی قیر اندوده
5- جامی است در او آب خوش و آسوده بر جای نشسته و جهان پیموده کشتی بانی در آن به رنگ دوده خود جامه همی بافد و او باشد عریان
6-آن چیست که خودریسد و خود بافد جامه پوست در پوست گرد یکدیگر
7- چیست آن گرد گنبد بی در رخش از آب دیده گردد تر هر که بگشاید این معما را گاهی حلال و طیب ، گاهی حرام مطلق
8- آن چیست گرد و کوچک ، آویز و معلق گرد است و دراز و در ندارد
9-آن چیست که پا و سر ندارد جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند اندام ظریف چون صنوبر دارد
10-آن چیست قبای زرد در بر دارد تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام با هزاران سوار می گردید
11- چیست آن پادشاه هفت اقلیم آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یک سوار زرد نقاب چار پاست ، نه که گاو است
12- سخت است , نه که سنگ بیابان گرد است ، نه که مرد است تخم ریز است ، نه که مرغ است کلید آهنین قفلش گشاید
13- کدام است گنبدی که در ندارد ز هر بچه دو صد مادر بزاید هزاران بچه دارد در شکم بیش که ندارد به آشیانه قرار
14- چیست آن مرغ آتشین منقار و قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب می گوید سرخ و سبز و سپید پوشیده
15- چیست آن لعبت پسندیده با دو صد احترام خوابیده ؟ در میان دو کاسه چوبین رخت سیه و سبز کلاهی دارد
16- آن چیست که در برگ پناهی دارد من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند گر آب تنی کنی، تنش آب شود
17- آن چیست که در سه و قت کمیاب شود گر سرد شود ، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد از خمی هر دو سر به هم دارد
18- این چه باشد که پشت خم دارد صد منی را به پشت بر دارد ؟ وزن او نیست خود به صد مثقال پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است ؟ 19-آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپراست کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور
20-یک معما از تو پرسم ای حکیم پر هنر پای او مانند اره ، شیر سینه، اسب سر مور چشم ومار دم کرکس پرو عقرب شکم نیم پر شد پر تهی ، یعنی چه چیز ؟
21- یک معما با تو دارم، ای حکیم با تمیز مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است
22-بلبل این باغم واین باغ بستان من است هر که حل کرد این معما پیرو استاد من است استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا که آتش در میان آب می گشت
23- عجایب صنعتی دیدم در این دشت دو اسم زنده دارد از دو حیوان
24- عجایب لعبتی زرد است و بی جان رعنا پسران شوخ و دلکش دارد
25- شیراز پری رخان مهوش دارد بنگر که دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار نه در دارد نه دیوار و حصاری
26- عجایب گنبد والا تباری درونش هست لشکر بیشماری بنازم قدرت پروردگاری پریرویان به بستان تازه دیدم
27- عجایب صنعت نادیده دیدم به یک محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم همه چادر سفید سینه بلوری
28- از آن بالا میاد یک دسته حوری چون به سن سی رسد بچه شود!
29- دختری چارده ساله بالغ شود پرش سیب و گلابی
30-دستمال آبی آبی چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین
31- گنبد سرخ چمنی ،توش گل سرخ یمنی لب تا لب آن میان زنجیر است
32- در خانه ما درخت انجیر است آبش بخورم که گوئیا چون شیر است! خنجر بکشم میانه را پاره کنم اهل حقه تمام سر بسته
33- حقه ای دیده ایم در بسته صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت داس ظفرم چو کشت دولت دروند
34-من خود کج و راستان زمن راست روند از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه کنم خم که و مه زنده نبود تا نکنی زاتش بریان
35- چیزی چه بود مرده به یک کنج نهاده سرش تا نبری نگوید خبر ؟
36-چه چیز است ، مرغی است بی بال و پر صد پاره تنش بود ولی به یک پای نگون
37- آن چیست که روز می نماید شبگون همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز کنی تنش ز اندازه فزون به شباهت نظیر یکدگر است 38- آن چه باشد که زرد مثل زر است معدنش در میان دشت و در است ؟ قیمت آن بسی گران نبود پای او غرق در دل خاک است
39- آن چه باشد که سر بر افلاک است گوشت شیرین و استخوان چاک است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه اندر صف مردان خدا جا دارد 40- آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد سیصد سر و ده شکم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم مشاطه زلف دلبران است
41- آن چیست که پیک عاشقان است رقص چمن از نوای آن است ؟ خندیدن گل ز بوسه اوست روز و شب گردد و قدم نزند
42- چیست گردنده یی که دم نزند برف بارد و لیک دم نزند ؟ نعره او به سان شیر بود اهل حقه ، تمام سر بسته
43- حقه ای دیده ایم در بسته صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت وز آتش سرخش تاج و افسر دارد
44- این چیست که تاج نقره بر سر دارد بر گردنش از هر طرفی زنجیر است ؟ نا کرده گناه روی او چون قیر است جفتند ولی زهم جدایند 45- یک جفت کبوترند ابلق از کالبدشان برون نیایند پرواز کنند گرد عالم برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است
46- اژدری دیدم که او چارشاخ اندر سراست هر پسر را بیس و چار فرزند دیگر درخور است برسر هردختری بنشسته باشد سی پسر اندر کف مهوشان موزون گردد
47- آن چیست کز او حسن بت افزون گردد چون آب بدو رسد همه خون گردد سبز است تنش تا نرسد آب بدو کهربا پیکر و آدم دم و فولاد سر است؟
48-آن چیست که برسینه خصمش گذرست بار دوم که زاد جان آورد!
49- بار اول که زاد بی جان بود در یک گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست ؟
50- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر که یخ بست او نبست
.
.
. اینم جوابش که کسی نتونست حل کنه:


1--کتاب 2-اشک چشم 3- چغندر 4- شاه توت یا توت سیاه 5- چشم 6- عنکبوت 7- پیاز 8- انگور 9-خربزه 10-لیمو شیرین 11-ماه و ستارگان و خورشید 12- لاکپشت 13-هندوانه 14- قلیان 15- پسته 16- بادمجان 17- برف و یخ 18- نعل اسب 19- هوا پیما 20- ملخ 21- ماه 22- شمع 23- سماور 24- خر بزه 25-شراب 26- خشخاش 27- انار 28- کبوتر 29- ماه 30- آسمان و ستارگان 31- هندوانه 32- نارگیل 33- انار 34- کمان 35-شمع 36- نامه 37- شاتوت 38- هویچ یا زردک 39- نخل 40- شیر به حروف ابجد 41- نسیم-باد 42-آسیاب 43- انار 44- سر قلیان 45- زمین و ماه 46- سال، فصل ، شبانه روز و 24 ساعت 47- حنا 48-تبرزین 49- تخم مرغ 50- تخم مرغ
سری دوم معماها و چیستانهای قرآنی همراه با جواب


1-کدام سوره ای است که خلاصه قران است و ده نام دارد؟
2-اسلحه دانشمند که همنام یکی از سوره های قران است چیست؟
3-ان چیست که اشرف دین است اولش (ب)و اخرش (سین) است؟
4-کدام زمینی که یک بار افتاب بر ان تابیده است؟
5-کدام سوره است که همنام پایتخت یکی از کشورهاست؟
6-کدام پیامبر به خاطر حمایت از عفاف به شهادت رسید؟
7-از کدام ایه قران استفاده می شود که 10=7+3است؟
8-کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟
9-کدام سوره قران است که همنام یکی از فلزات است؟
10-کدام یک از سوره های قران یک کسره دارد؟
11-سفر فضایی پیامبر چه نام داشت؟
12-نام دیگر سوره نور چیست؟
13-نام دیگر سوره احزاب چیست؟
14-ان چیست که از نظر قران از قتل بالا تر است؟
چیستان های احکام
15-یکی از پاک کننده هاست که اگر حرف اولش را برداریم وسیله جنگی می شود؟
16-مسجدی ساختم بلند پایه 8 در افتاب و 9در سایه؟
17-از واجبات نماز که اگر حرف اول ان را بر داریم یکی از شهر های عربستان می شود؟
18-یکی از فروع دین است که اگر حرف اولش را برداریم نام نوعی فلز می شود؟
19-ان چیست که اصلش مستحب است ولی فرعش واجب است؟
20-یکی از مقدمات نماز است که از هر طرف خوانده شود همان است؟
21-ان چیست که خوردن ان جنگ با خداست؟
22-کدام سفری است که در عمر یک بار برای برخی از افراد واجب می شود؟
23-کدام پاک کننده ای است که می تواند همه نجاسات را پاک کند؟
24-کدام یک از مبطلات وضو است که مربوط به تماس بدنی است؟
چیستان های نماز
25-اولین رکن نماز چیست؟
26-اولین ذکر نماز چیست؟
27-نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟
28-نماز های یومیه چند تشهد دارد؟
29-در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟
30-نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟
31-دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟
32-کدام نماز سوره ندارد؟
33-کدام نماز دو قنوت دارد؟
34-کدام نماز 9قندت دارد؟
چیستان های اخلاقی
35-ان چیست که اگر بریزد نمی شود جمع کرد؟
36-ان چیست که از شخص مودب زودتر وارد خانه می شود؟
37-ان چیست که اگر از دست بدهیم دیگر پیدا نمی شود؟
38-ان چیست که اگر برود دیگر بر نمی گردد؟
39-ان چیست که از عسل شیرین تر واز زهر تلخ تر است؟
چیستان های پیامبران
40-کدام پیامبری است که هیچ قوم و عشیره ای نداشت؟
41-کدام پیامبر بود که پدر نداشت؟
42-کدام پیامبر است که در کودکی پیامبر شد؟
43-کدام پیامبر بود که برادرانش او را به چاه انداختند؟
44-کدام پیامبر بود که شمشیر و زره می ساخت؟
45-کدام پیامبر را خداوند در شکم نهنگ حفظ کرد؟
46-قبر کدام پیامبر در خوزستان است؟
47-کدام پیامبر کشتی ساخت؟
48-کدام پیامبر خواب یازده ستاره را خواب دید؟
49-کدام پیامبران هم اکنون زنده هستند؟
50-کدام پیامبر الگوی صبر بود؟
51-کدام پیامبر دوازده پسر داشت؟
52-کدام پیامبر افراد کور راشفا می داد؟
53-کدام پیامبر به سفر اسمانی رفت؟
54-همسر کدام پیامبر بدون پدر ومادر بدنیا امده بود؟
55-کدام پیامبر بود که در گهواره سخن می گفت؟
چیستان های گوناگون
56-کار چه کسی بیشتر لگد مال می شود؟
57-بند پوتین چند سوراخ دارد؟
58-اخر دنیا چیست؟
59-کدام کلیدی است که به هیچ دردی نمی خورد؟
60-چطور متوا با خودکار قرمز ابی نوشت؟


جواب1=سوره حمد
جواب2=قلم
جواب3=قران که با حرف (ب)شروع می شود وباحرف(سین) تمام می شود.
جواب4=زمین رود نیل که حضرت موسی ویارانش از ان عبور کردند.
جواب5=سوره روم
جواب6=حضرت یحیی
جواب7=سوره بقره ایه 196
جواب8=سوره حج
جواب9=سوره حدید(اهن)
جواب10=سوره توحید
جواب11=معراج
جواب12=عفاف
جواب13=حجاب
جواب14=فتنه
جواب15=زمین
جواب16=17رکعت نماز یومیه
جواب17=سجده
جواب18=خمس
جواب19=سلام
جواب20=وضو
جواب21=ربا
جواب22=حج
جواب23=استحاله
جواب24=تماس با بدن مرده
جواب25=نیت
جواب26=تکبیرةالاحرام
جواب27=20
جواب28=9بار
جواب29=20
جواب30=11رکعت
جواب31=اذان
جواب32= میت-احتیاط-غفیله
جواب33=میت
جواب34=عیدفطروقربانونماز باران
جواب35=ابرو
جواب36=سلام
جواب37=عمر
جواب38=سخن از دهان اگر خارج شود دیگر بر نمی گردد.
جواب39=زبان
جواب40=حضرت ادم
جواب41=حضرت عیسی
جواب42=حضرت عیسی
جواب43=حضرت یوسف
جواب44=حضرت داوود
جواب45=حضرت یونس
جواب46=دانیال در شوش
جواب47=حضرت نوح
جواب48=حضرت یوسف
جواب49=حضرت خضر و حضرت عیسی
جواب50=حضرت ایوب
جواب51=حضرت یعقوب
جواب52=حضرت عیسی
جواب53=حضرت محمد
جواب54=حضرت ادم
جواب55=حضرت عیسی
جواب56=کفاش
جواب57=سوراخ ندارد
جواب58=حرف الف(ا)
جواب59=کلید برق
جواب60=کلمه ابی می توان نوشت

/ 0 نظر / 543 بازدید