# قصابه_و_موقعیت_جغرافیایی،_طبیعی_،_تاریخی_و_فرهنگی