پرندگان به هنگام خواب، ‌از روی شاخه ها نمی‌افتند؟‌

بیشتر پرندگان روی شاخه درختان می نشینند و بدون ترس از سقوط ،‌حتی هنگام وزدیدن بادهای تند ، می‌خوابند .
این راز در زردپی هائی نهفته است که انگشتان را کنترل می کنند . به محض نشستن پرنده ، وزن بدن چنان زردپی ها را می کشد و سفت می کند که انگشتان جانور خم میشود و شاخه را محکم می گیرند .
در انتهای زردپی های دیگری که زیر استخوانهای چنگال قرار گرفته اند صدها برآمدگی کوچک قرار دارد . این برآمدگی درون غلاف های گیره مانند کاملا محم می شوند . سنگینی بدن پرنده روی سیم یا شاخه ، چفت شدن این برآمدگی های درون غلاف را تضمین می کند

/ 0 نظر / 7 بازدید