نماز چرا دو سجده دارد

گفته مى شود: به چند علت، از جمله اینکه بنده با افتادگىو فروتنى و بندگى و پرهیز و خوارى و سرشکستگى و تواضع و نزدیکى به پروردگارش، بهتمجید و تقدیس و بزرگداشت و سپاسگزارى آفریننده و روزى دهنده اش مى پردازد، و براىاینکه تسبیح و سپاسگزارى نیز بکند ، همانگونه که تکبیر و تهلیل کرده است و همچنیندل و ذهنش را به یاد خدا مشغول دارد و فکر و خیال و آرزوهایش ، او را به سوى غیرخدا نکشاند

اما نماز چرا دو سجده دارد ؟؟
پاسخ : با تشکر از اعتماد شمادر مورد سوال شما نخست یادآورى این مطلب ضرورى است که احکام شرعى دو گونه اند:
1) احکامى که برخى از حکمتهاى آنها در قرآن و روایات اسلامى بیان شده است مانندروزه که یکى از حکمتهاى آن را قرآن پرهیز از گناه دانسته است . (بقره ، 183)
2) احکامى که در آیات و روایات اشاره اى به فلسفه آنها نشده و یا لااقل به دست مانرسیده است . در این موارد ممکن است با دلیلهاى عقلى یا تجربى به بخشى از آنها پىببریم ولى چون علم و عقل ما محدود است نمى توانیم فلسفه کامل آن را بدست آوریم . البته این بدین معنا نیست که انجام کار را مبتنى بر دانستن حکمتش کنیم ; بلکه روحیهبندگى خداوند اقتضا مى کند تا فرمانبردارى بى چون و چراى پروردگار خود باشیم و هردستورى را ـ هر چند بدون آگاهى از حکمت آن ـ اطاعت کنیم و این به معناى تقلیدکورکورانه نیست ; چرا که فرض این است پروردگار خود را به خوبى مى شناسیم و مى دانیمکه هرگز فرمانى را به ضرر بنده اش صادر نمى کند; بلکه تمام احکام الهى براى رساندناو به کمال و تأمین سعادت و خوشبختى او در آخرت است و هر دستورى به ما دهد، صلاح وخیر ما را در آن دیده است . همچنانکه یک بیمار چون مى داند پزشک معالجش خیر و صلاحاو را مى خواهد و در پى بهبودى بیمارى اوست ، داروهایى را که برایش تجویز کرده استمصرف مى کند بدون این که از حکمت آنها آگاهى داشته باشد.
اما این که چرا هر رکعتنماز یک رکوع و دو سجده دارد، روایات اسلامى به نکاتى در همین زمینه اشاره کرده اندکه توجه شما را به دو نمونه از آن ها جلب مى کنیم :
1) از امام صادق(علیهالسلام) در پاسخ به همین پرسش ، نقل شده است که فرمودند: چون نماز عبادت است ازرکوع و سجود و تفاوتى میان این دو نیست ; لکن چون رکوع عمل شخص ایستاده و سجده عملشخص نشسته مى باشد و نماز نشسته نصف نماز ایستاده است ; از این رو مى بایست عملنشسته دو چندان شود تا به عمل ایستاده برابر گردد; لذا سجده تکرار مى شود تا باتعداد رکوع برابر شود.•
2) فردى از امیرالمؤمنین على(علیه السلام) پرسید: معناىدو سجده چیست ؟ حضرت فرمودند: سجده اوّلى تأویلش این است که وقتى سر برخاک مى گذارىیعنى خدایا! از همین خاک مرا خلق کردى و چنانچه سربرداشتى یعنى از همین خاک مرابیرون آوردى ، وقتى براى بار دوم سر بر خاک نهادى معنایش این است که خداوندا! مرابه همین خاک دوباره باز خواهى گرداند و چون سربرآوردى یعنى از همین خاک دوباره خارجساختى .
قرآن نیز به همین مطلب اشاره دارد(سوره طه ، آیه 55)

/ 0 نظر / 6 بازدید