نوشته های روی درهای بهشت و جهنم

________________________________________
بر روی درِب دوم بهشت چنین نوشته شده بود:
برای هر چیز چاره ای است و چاره شادمانی در آخرت ، انجام چهار
خصلت است :
1- دستِ مهربانی بر سر یتیمان کشیدن
2-مهربانی با بیوه زنان
3-سعی و تلاش در انجام نیازهای مسلمانان
4- دلجویی از مستمندان و تهیدستان
 
________________________________________
برروی درِب سوم بهشت چنین نوشته شده بود:
برای هر چیزی چاره ای است و چاره سلامتی و عافیت در دنیا ،
چهار چیز است: ۱- کم سخن گفتن 2- کم خوابیدن 3- کم خوردن
4- زیاد روزه گرفتن
 
________________________________________
برروی درِب چهارم بهشت چنین نوشته شده بود:
 کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد مهمانش را گرامی میدارد
کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد ، همسایه اش  را گرامی میدارد
کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد ، پدر و مادرش را گرامی میدارد
کسی که ایمان به خدا و روزقیامت دارد یا سخن نیک می گوید یاسکوت
می کند.
 
________________________________________
برروی درب پنجم بهشت چنین نوشته شده بود:
کسی که می خواهد فحش داده نشود ، خودش به کسی فحش ندهد
کسی که می خواهد ذلیل نگردد، کسی را ذلیل نکند
کسی که می خواهد به او ظلم نشود ، خودش ظلم نکند
کسی که می خواهد به دستگیره محکم در دنیا دست بزند، بگوید
معبودی جزخدای یکتا نیست ، محمد(ص) رسول خداست و
علی (ع) ولی خداست .
________________________________________
 برروی درب ششم بهشت چنین نوشته شده بود:
کسی که دوست دارد قبرش وسیع و جا دار گردد ، به ساختن و تعمیر
مساجد بپردازد .کسی که می خواهد کرم ها در قبر ، بدنش را نخورند،
در مسجدها رفت و آمد کندو مدتی از شبانه روزش را در مسجدها بگذراند
کسی که می خواهد بدنش تازه و شاداب باشد ، مسجدها را فرش کند
کسی که دوست دارد مقام خود دربهشت را بنگرد ، با مسجدها انس و
الفت داشته باشد.
 
________________________________________
برروی درِب هفتم بهشت چنین نوشته شده بود:
سفیدی و نورانیت قلب درچهار خصلت است :
۱- عیادت بیماران
2- تشییع جنازه ها
3- خریداری کفن
4- برگرداندن قرض ها به صاحبانش
 
________________________________________
برروی درِب هشتم بهشت چنین نوشته شده بود:
کسی که می خواهد از همه درهای هشتگانه ی بهشت وارد بهشت
شود ، به چهار خصلت متمسک شود و دارای این چهار صفت باشد :
۱- صدقه دادن
۲- سخاوت ورزیدن
3- نیک خلقی
4- دوری از آزار به بندگان خدا

نوشته های روی هفت درب دوزخ :

بر روی درِب اول دوزخ این سه جمله نوشته شده بود:
1-کسی که امید به خدا داشته باشد ، سعادتمند گردد
۲-کسی که از خدا بترسد ایمن می شود
3-انسان هلاک شده و مغرور کسی است که به غیر خدا امیدوار باشد
و از غیر او بترسد.
 
________________________________________
بر روی درِب دوم دوزخ این سه جمله نوشته شده بود:
1-کسی که می خواهد درقیامت ، عریان نگردد ، باید در دنیا برهنگان
مستمند را بپوشاند . ۲-کسی که می خواهد در قیامت ، تشنه نشود
باید در دنیا به تشنگان آب برساند. 3- کسی که می خواهد در قیامت،
گرسنه نماند ، باید در دنیا به گرسنگان غذا  برساند.
 
________________________________________
بر روی درِب سوم دوزخ این سه جمله نوشته شده بود:
۱- خداوند دروغگویان را لعنت کند .
۲- خداوند بخیلان را لعنت کند .
۳– خداوند ستمگران را لعنت کند .
 
________________________________________
بر روی درِب چهارم  دوزخ این سه جمله نوشته شده بود:
1- خداوند ذلیل کند کسی را که به اسلام اهانت نماید
2- خداوند خوار کند کسی را که به خاندان نبوت (ع) اهانت نماید
3- خداوند ذلیل کند کسی را که ظالمان را در ظلمشان بر مردم کمک نماید
 
________________________________________
بر روی درِب پنجم  دوزخ  این سه جمله نوشته شده بود:
1- از هوا هوس پیروی نکن که نتیجه آن دوری از ایمان است
2- در امور بی هدف زیاد سخن نگو که نتیجه اش سقوط از رحمت خداست
3- یار و یاور ستمگران نباش
 
________________________________________
بر روی درِب ششم دوزخ  این سه جمله نوشته شده بود:
۱- من بر شب زنده داران عابدحرام هستم
۲– من بر صدقه دهندگان حرام هستم
۳- من بر روزه داران حرام هستم
 
________________________________________
بر روی درِب هفتم  دوزخ  این سه جمله نوشته شده بود:
1-قبل از آنکه شما را به حساب رسی بکشند، خود را به حساب بکشید
۲- قبل از آنکه شما را سرزنش کنند ، خود را سرزنش کنید
3- قبل از آنکه بر خدا وارد گردید و قدرت دعا کردن نداشته باشید ،
هم اکنون دعا کنید و به درگاه الهی به راز و نیاز بپردازید .
  نقل از احقاق الحق ج 4 ،ص128تا130

/ 0 نظر / 10 بازدید