جنگ‌ ابلیس‌ علیه‌ انسان‌!

که‌ من‌ سالهای‌ زیادی‌ تورا عبادت‌ کردم‌ وتو عادل‌ هستی‌ وبه‌کسی‌ ظلم‌ نمی‌کنی‌.پاداش‌ عبادتهای‌ مرا بده‌!خداوند فرمود:آری‌ بتوپاداش‌ خواهم‌ داد.هرچه‌ از امور دنیا می‌خواهی‌ بگو تا بتو بدهم‌.ابلیس‌گفت‌ یکی‌ اینکه‌ بمن‌ تا قیامت‌ مهلت‌ بدهی‌ وکاری‌ بمن‌ نداشته‌باشی‌!دوم‌ اینکه‌ بمن‌ قدرتی‌ بدهی‌ تا بتوانم‌ در انسانها همانند خون‌ دررگهایشان‌،نفوذ کنم‌ !سوم‌ اینکه‌ آنها نتوانند مرا ویاران‌ مرا ببینند ولی‌ من‌ویارانم‌ آنها را ببینیم‌!چهارم‌ آنکه‌ می‌خواهم‌ هر کودکی‌ که‌ از انسان‌متولد می‌شود،دوتا کودک‌ هم‌ از من‌ متولد شود!پنجم‌ به‌ هر صورتی‌ که‌بخواهیم‌ در بیایم‌! خداوندفرمود:این‌ها را دادم‌.گفت‌ خدایا پاداش‌زیادتری‌ بده‌!خدا فرمود:شما را در سینه‌ها ودلهای‌ آنان‌ قراردادم‌!گفت‌:خدایا کافی‌ است‌.
    سپس‌ ابلیس‌ گفت‌:به‌ عزتت‌ قسم‌ که‌ همه‌ را بجز مخلصین‌ گمراه‌خواهم‌ کرد.واز جلو واز عقب‌ واز راست‌ وچپ‌ نزدشان‌ رفته‌ وکاری‌ کنم‌که‌ اکثرشان‌ را شاکر نبینی‌!
    وقتی‌ حضرت‌ آدم‌(ع‌) دید که‌ خدا این‌ قدرت‌ را به‌ ابلیس‌ داده‌ است‌گفت‌:خدایا! ابلیس‌ را بر فرزندانم‌ مسلط‌ کردی‌ واورا همانند خون‌ دررگها اجازه‌ نفوذی‌ دادی‌!وآنچه‌ خواست‌ به‌ او دادی‌ پس‌ تکلیف‌ من‌وفرزندانم‌ چه‌ می‌شود؟خدا فرمود:اگر یک‌ گناه‌ کنید،یک‌ عذاب‌ داردواگر یک‌ کارخوب‌ کنید ،ده‌ پاداش‌ دارد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:زیادتربده‌!خدا فرمود:تا زمانی‌ که‌ روح‌ به‌ گلو نرسد،فرصت‌ توبه‌دارید.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌ زیادتر بده‌!خدا فرمود:شما را می‌بخشم‌واهمیتی‌ نمی‌دهم‌(به‌ بزرگی‌ وزیادی‌ گناهان‌)حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:کافی‌است‌.
    لذا ابلیس‌ از آن‌ زمان‌ تاکنون‌ بدنبال‌ گمراهی‌ انسانها ودوری‌ انسان‌ ازخداوند بوده‌ والبته‌ موفق‌ شده‌است‌ که‌ عدة‌ زیادی‌ از بندگان‌ خدارا باکمک‌ هواها ونفسانیات‌ ومیلهایشان‌ به‌ شهوات‌ دنیا،منحرف‌ کرده‌وجهنمی‌ نمایند.
    هر عمل‌ زنا ولواطی‌ که‌ در دنیا انجام‌ شده‌ ویا انجام‌ می‌شود،وهرکودک‌ حرام‌ زاده‌ای‌ که‌ متولد می‌گردد،جای‌ پای‌ ابلیس‌ در آنجا وجوددارد!هر جنگ‌ وخونریزی‌ وقتل‌ انسانها مخصوصا قتل‌ پیامبران‌ وامامان‌وانسانهای‌ بزرگ‌ واولیاء خدا ودانشمندان‌ وعالمان‌ دلسوزوسیاستمتداران‌ پاک‌ سرشت‌ و...که‌ انجام‌ می‌شود با وسوسه‌های‌ ابلیس‌است‌.
    هر اختلاف‌ ودشمنی‌ بین‌ انسانها وحتی‌ بین‌ افراد یک‌ خانواده‌ وحتی‌بین‌ پدران‌ ومادران‌ با فرزندانشان‌ وجود داشته‌ ودارد وهر کانون‌خانواده‌ای‌ که‌ متلاشی‌ می‌گردد از کارها وتلاشهای‌ ابلیس‌ است‌!
    هر بتی‌ که‌ پرستیده‌ می‌شود وهر دین‌ جدیدی‌ بوجود می‌آید وهرمکتب‌ منحرف‌ کننده‌ جدیدی‌ که‌ ظاهر می‌شود از نَفَس‌ پلید ابلیس‌است‌!
    خودکشی‌ها وافسردگی‌ها ومرضهای‌ مهلکی‌ چون‌ ایدز وگرفتاریهای‌بشر امروزی‌ نیز از کید و مکرهای‌ بلیس‌ است‌!
    عشقهای‌ مجازی‌ وروابط‌ نامشروع‌ وقانونی‌ شدن‌ هم‌ جنس‌ بازی‌ دربسیاری‌ از کشورها وتشکیل‌ مؤسسات‌ فحشاء وآلوده‌ کردن‌ مردم‌ دنیا به‌انواع‌ مفاسد همه‌ از توطئه‌های‌ ابلیس‌ است‌ که‌ اخیراً فزونی‌ گرفته‌ است‌!
    تشکیل‌ باندهای‌ موادمخدر وصدها نوع‌ مواد مخدر شیطانی‌،تشکیل‌باندهای‌ مخوف‌ جنایت‌ وشرارت‌ وحتی‌ باندهایی‌ که‌ علنا خود راشیطان‌ پرست‌ می‌خوانند  وباندهای‌ به‌ دام‌ انداختن‌ دختران‌ وزنان‌برای‌ استفاده‌ از فحشاءوتشکیل‌ محافل‌ رقص‌ وشرابخواری‌ وروابط‌جنسی‌ نامشروع‌ علنی‌ و...همه‌ از اقدامات‌ وفعالیتهای‌ ابلیس‌ ویارانش‌می‌باشد.
    ابلیس‌ بنیانگذار همة‌ بدعتها ومذهبهای‌ ساختگی‌ وآئینهای‌ بی‌ ریشة‌الهی‌ است‌!
    ابلیس‌ در قتل‌ پیامبرانی‌ همچون‌ حضرت‌ زکریا ویحیی‌ ودر آتش‌انداختن‌ حضرت‌ ابراهیم‌(ع‌)وتوطئه‌ فرعون‌ علیه‌ موسی‌(ع‌) وتحریک‌مشرکین‌ مکه‌ برای‌ کشتن‌ پیامبراسلام‌ وامیرالمؤمنین‌(ع‌)و...نقش‌ داشته‌است‌.واوست‌ بپاکننده‌ جنگهایی‌ همچون‌ جمل‌ وصفین‌ ونهروان‌ و...
    ابلیس‌ از راههایی‌ چون‌ نگاه‌ وسخن‌ با نامحرم‌،شراب‌ ومستی‌،دروغ‌،خیانت‌ ومال‌ اندوزی‌ وحرص‌ و...انسانهارا منحرف‌ می‌کند.
    ابلیس‌ در موقع‌ تنها بودن‌ انسان‌،موقع‌ عریان‌ شدنش‌،وقت‌ خلوت‌ بانامحرم‌ وهنگام‌ همراهی‌ با فاسقان‌ ودرهنگام‌ طلوع‌ وغروب‌ خورشیدموفق‌تر است‌.
    بیشتر یاران‌ ابلیس‌ ،زنان‌ ،عابدان‌ جاهل‌ ،حاکمان‌ ستمگر و جوانان‌بی‌ تقواهستند!
    وخلاصه‌ هرکجا انحراف‌ وگناه‌ ومعصیتی‌ باشد ردپای‌ ابلیس‌ واعوان‌وانصارش‌ به‌ چشم‌ باطنی‌ می‌خورد.

    امّا خداوند متعال‌ ،انسان‌ را در برابر این‌ دشمن‌ قسم‌ خورده‌ وغدّاربه‌ وسایل‌ مهمی‌ تجهیز نموده‌ است‌ که‌ هر کسی‌ از این‌ وسایل‌ استفاده‌کند،سلامتش‌ از دست‌ ابلیس‌ تضمین‌ شده‌ است‌ وابلیس‌ ویارانش‌ برآنان‌ تسلطی‌ نخواهند داشت‌.
    این‌ وسایل‌ بشرح‌ زیر می‌باشند:1-عقل‌ به‌ عنوان‌ پیامبرباطنی‌،2-فطرت‌ سالم‌ وتوحیدی‌ ،3- صدوبیست‌ وچهارهزار پیامبرودوازده‌ امام‌(ع‌) 4-دهها کتاب‌ آسمانی‌ از جمله‌ قرآن‌ کریم‌ 5-هزاران‌عالم‌ ودانشمند موحد ومخلص‌ ودلسوز 6-میلیونها جلد کتاب‌ وهزاران‌سخنرانی‌ و هزاران‌ مجلس‌ علم‌ ودانش‌ برای‌ آگاهی‌ انسانها 7-توبه‌وبازگشت‌ به‌ خدا در هر ساعتی‌ که‌ بخواهد .
    گویند:وقتی‌ ابلیس‌ به‌ زمین‌ آمد،گفت‌ :خدایا!به‌ عزت‌ وجلالت‌سوگند!از آدمیان‌ جدا نمی‌شوم‌ تا زمانی‌ که‌ بمیرد!
    خداوند سبحان‌  فرمود:به‌ عزت‌ وجلالم‌ سوگند!مانع‌ توبه‌ بنده‌ام‌نمی‌شوم‌ بطوریکه‌  توبه‌ را غرغره‌ کند!-یعنی‌ هرزمان‌ بخواهد توبه‌ کندومحدودیتی‌ ندارد-8-دوستی‌ اهل‌ بیت‌(ع‌)که‌ نجات‌ دهنده‌ قطعی‌است‌ 9-هزاران‌ مسجد وحسینیه‌ ومحل‌ عبادت‌ 10-نماز وروزه‌وصدقه‌ وتلاوت‌ قرآن‌ وذکر وازدواج‌ در جوانی‌ ومصاحبت‌ با علماءوگریه‌ از خوف‌ خدا وتوکل‌ برخداوصبر در مشکلات‌ و...اعمالی‌هستندکه‌ در دوری‌ از ابلیس‌ مؤثر است‌ .
    سابقة‌ ابلیس‌!
    گفته‌ شده‌ که‌ وقتی‌ خداوند ،آسمان‌ وزمین‌ .ملائکه‌ وجن‌ را خلق‌کرد،ملائکه‌ را در آسمان‌ جای‌ داد وجن‌ را در زمین‌ قرار داد.جان‌ّ پدرهمه‌ اجنه‌ است‌.جن‌ هفت‌ هزارسال‌ در زمین‌ بودند ولی‌ درمیان‌ آنان‌ ظلم‌وفساد وقتل‌ یکدیگر پیدا شد.لذا خداوند،ابلیس‌ را به‌ سرپرستی‌ ملائکه‌بر علیه‌ جن‌ فرستاد وآنها هم‌ جن‌ را از زمین‌ اخراج‌ وبه‌ جزایر وقله‌ کوههاتبعید نمودند وخودشان‌ در زمین‌ ساکن‌ شدند.خداوند،ابلیس‌ را پادشاه‌زمین‌ وپادشاه‌ آسمان‌ دنیا وخزانه‌دار بهشت‌ نمود.او خیلی‌ خدا راعبادت‌ می‌کرد ولی‌ دچار عُجب‌ شد وگفت‌ من‌ از ملائکه‌ بالاترم‌ که‌خداوند چنین‌ مقامی‌ به‌ من‌ داده‌ است‌.

مقام‌ شیطان‌ قبل‌ از رجم‌

    نقل‌ است‌ که‌ در برگشت‌ ازمعراج‌،شیطان‌ نزد رسولخدا(ص‌)آمدوگفت‌ به‌ معراج‌ رفته‌ بودید؟فرمود آری‌.پرسید در آسمان‌ چهارم‌ بطرف‌بیت‌ المعمور منبری‌ شکسته‌ بود.آن‌ را دیدی‌؟آن‌ منبر من‌ بود که‌ بربالای‌آن‌ می‌رفتم‌ ومردم‌ را موعظه‌ می‌نمودم‌.هروقت‌ تسبیح‌ از دستم‌می‌افتاد،چندین‌ هزار ملک‌ سرازیر شده‌ ودرحالیکه‌ برتسبیح‌ بوسه‌می‌زدند،بمن‌ می‌داند.آن‌ موقع‌ معتقد شدم‌ که‌ خدا از من‌ بهتر خلق‌نکرده‌ است‌!اما حال‌ برعکس‌ شده‌ وکسی‌ از من‌ بدتر نیست‌.ای‌محمد!مبادا در درگاه‌ الهی‌ دچار غرور شوی‌؟

پاداش‌ ابلیس‌!

    امام‌ صادق‌(ع‌):وقتی‌ ابلیس‌ دستور خدا را در مورد سجده‌ برحضرت‌آدم‌(ع‌) اجابت‌ نکرد،خدا فرمود:از بهشت‌ بیرون‌ برو که‌ تو رانده‌ شده‌ وتاقیامت‌ ملعونی‌!ابلیس‌ گفت‌:خدایا!تو عادلی‌ وظلم‌ نمی‌کنی‌.پس‌ ثواب‌اعمالم‌ چه‌ می‌شود؟خدا فرمود:از دنیا آنچه‌ ثواب‌ می‌خواهی‌ بتومی‌دهم‌!ابلیس‌ ابتدا از خدا خواست‌ تا قیامت‌ به‌ او مهلت‌ دهد.خدافرمود:بتو مهلت‌ دادم‌.سپس‌ از خدا خواست‌ که‌ او را بر فرزندان‌ حضرت‌آدم‌(ع‌) مسلط‌ کند.خدا فرمود:تورا مسلط‌ کردم‌.ابلیس‌ گفت‌ به‌ من‌قدرتی‌ بده‌ که‌ مانند خون‌ در رگ‌،در آدمیان‌ نفوذ کنم‌.خدا فرمود بتو این‌قدرت‌ را دادم‌.گفت‌ می‌خواهم‌ هر کودکی‌ که‌ از انسان‌ متولدمی‌شود،دوتا کودک‌ هم‌ از من‌ متولد شود!وما آنها را بینیم‌ وآنها ما رانبینند وبه‌ هر صورتی‌ که‌ بخواهیم‌ در بیایم‌ فرمود:این‌ را هم‌ دادم‌.گفت‌خدایا زیادتر بده‌!خدا فرمود:شما را در سینه‌ها ودلهای‌ آنان‌ قراردادم‌!گفت‌ خدایا کافی‌ است‌.سپس‌ ابلیس‌ گفت‌:به‌ عزتت‌ قسم‌ که‌ همه‌را بجز مخلصین‌ گمراه‌ خواهم‌ کرد.واز جلو واز عقب‌ واز راست‌ وچپ‌نزدشان‌ رفته‌ وکاری‌ کنم‌ که‌ اکثرشان‌ را شاکر نبینی‌!وقتی‌
حضرت‌ آدم‌(ع‌) دید که‌ خدا این‌ قدرت‌ را به‌ ابلیس‌ داده‌ است‌گفت‌:خدایا! ابلیس‌ را بر فرزندانم‌ مسلط‌ کردی‌ واورا همانند خون‌ دررگها اجازه‌ نفوذی‌ دادی‌!وآنچه‌ خواست‌ به‌ او دادی‌ پس‌ تکلیف‌ من‌وفرزندانم‌ چه‌ می‌شود؟خدا فرمود:اگر یک‌ گناه‌ کنید،یک‌ عذاب‌ داردواگر یک‌ کارخوب‌ کنید ،ده‌ پاداش‌ دارد.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:زیادتربده‌!خدا فرمود:تا زمانی‌ که‌ روح‌ به‌ گلو نرسد،فرصت‌ توبه‌دارید.حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌ زیادتر بده‌!خدا فرمود:شما را می‌بخشم‌واهمیتی‌ نمی‌دهم‌(به‌ بزرگی‌ وزیادی‌ گناهان‌)حضرت‌ آدم‌(ع‌)گفت‌:کافی‌است‌.

قسم‌ دروغ‌ ابلیس‌!

    جبرئیل‌ از آدم‌(ع‌)پرسید چرا حرف‌ ابلیس‌ راگوش‌ کردی‌ و از درخت‌ممنوعه‌ خوردی‌؟گفت‌ زیرا ابلیس‌ قسم‌ خورد که‌ من‌ خیر شما رامی‌خواهم‌.ومن‌ هم‌ خیال‌ نمی‌کردم‌ که‌ کسی‌ قسم‌ دروغ‌ به‌ خدابخورد!

عبدالحارث‌!

    وقتی‌ حواء حامله‌ شد،ابلیس‌ نزد او آمد وگفت‌ اگر می‌خواهید که‌این‌کودک‌ بعد از تولد زنده‌ بماند نامش‌ را عبدالحارث‌(اسم‌ ابلیس‌حارث‌ بوده‌ است‌)بگذارید!و الاّ بعد از چند روز از دنیا می‌رود.
هنگامی‌ که‌ آدم‌(ع‌)آمد،حواء ماجرا را برای‌ او گفت‌.آدم‌(ع‌)گفت‌ حرف‌این‌ موجود خبیث‌ را قبول‌ نکن‌!

ناله‌های‌ ابلیس‌

    روایت‌ شده‌ که‌ ابلیس‌ چهاربارناله‌ کرد:وقتی‌ که‌ از پیشگاه‌ خدا رانده‌شد.-هنگام‌ آمدنش‌ به‌ زمین‌ -وقت‌ بعثت‌ پیامبراسلام‌(ص‌)- هنگام‌نزول‌ قرآن‌.ودوبار هم‌ اظهار خوشحالی‌ نمود:روزی‌ که‌ آدم‌(ع‌)ازدرخت‌ ممنوعه‌ خوردوروزی‌ که‌ آدم‌(ع‌)از بهشت‌ رانده‌ شده‌ وبه‌ زمین‌هبوط‌ نمود!
    ابلیس‌ از فرشتگان‌ نبود

    امام‌ جعفر صادق‌(ع‌):ابلیس‌ از فرشتگان‌ نبود بلکه‌ از جن‌ بود و باملائکه‌ بود وفرشتگان‌ خیال‌ می‌کردند از آنهاست‌.ولی‌ خدا می‌دانست‌که‌ از آنها نیست‌ تا زمانی‌ که‌ فرشتگان‌ امر به‌ سجده‌ بر آدم‌(ع‌)شدند آنگاه‌معلوم‌ شد که‌ ابلیس‌ جزو جن‌ بوده‌ است‌.
چرا خدا به‌ ابلیس‌ مهلت‌ داد؟

    روایت‌ شده‌ که‌ بخاطر اینکه‌ ابلیس‌ دورکعت‌ نماز خوانده‌ بود که‌چهارهزارسال‌ طول‌ کشید،خدا خواهش‌ اورا برای‌ مهلت‌ دادن‌ قبول‌نمود.
توطئه‌های‌ شیطان‌ علیه‌ آدمی‌

ابلیس‌ اولین‌ کسی‌ بود که‌:
        نوحه‌(در عزای‌ مرده‌ به‌ باطل‌ سخن‌ گفتن‌) بر مرده‌ را ایجاد کرد!
        غنا وساز وآواز کرد!
        اولین‌ کسی‌ که‌ عمل‌ لواط‌ را انجام‌ داد!
        حدا (که‌ ترانه‌ مخصوص‌ شتربان‌ هاست‌) انجام‌ داد!
        اولین‌ کسی‌ که‌ قیاس‌ کرد!«گفت‌ من‌ از آتش‌ هستم‌ وآدم‌(ع‌)از خاک‌ وآتش‌ از خاک‌ بهتر است‌»
        اولین‌ کسی‌ که‌ آتش‌ پرستی‌ را بنیان‌ نهاد!
        اولین‌ کسی‌ که‌ بت‌ پرستی‌ را ایجاد کرد!
        اولین‌ کسیکه‌ کفر ورزید وکفر را ایجاد نمود!
        اولین‌ کسی‌ که‌ دروغ‌ گفت‌ وقسم‌ دروغ‌ به‌ خدا خورد.
        اولین‌ کسی‌ که‌ باخود لواط‌ کرد!
       
باخود لواط‌ کرد!

    رسول‌ خدا صلی‌ الله علیه‌ وآله‌ :ابلیس‌ در حالی‌ که‌ همسری‌ نداشت‌به‌ کره‌ زمین‌ آمد واولین‌ کسی‌ بود که‌ باخود لواط‌ نمود.وفرزندانش‌ ازخودش‌ است‌.
نشکن‌ نمی‌گم‌!

    گویند شخصی‌ در حال‌ احتضار بود.بستگان‌ او به‌ او گفتند بگولااله‌الاّ الله محمّد رسول‌ الله تلقین‌ کنند ولی‌ او می‌گفت‌ نشکن‌نمی‌گم‌!ومرتب‌ این‌ حرف‌ را تکرار می‌نمود.تا اینکه‌ بیهوش‌ شد .وقتی‌بهوش‌ آمد باز به‌ او گفتند بگو لااله‌ الاّ الله محمّد رسول‌ الله اوگفت‌.سؤال‌ کردند پس‌ چرا مرتب‌ می‌گفتی‌ نشکن‌ نمی‌گم‌؟گفت‌ ساعتی‌عتیقه‌ دارم‌ که‌ خیلی‌ مورد علاقة‌ من‌ است‌.وقتی‌ شما به‌ من‌ تلقین‌می‌کردید،شیطان‌ آن‌ را در دست‌ گرفته‌ بود و می‌گفت‌ اگر بگویی‌ آن‌ رامی‌شکنم‌!و من‌ می‌گفتم‌ نشکن‌ نمی‌گم‌!

ابلیس‌ برسرش‌ می‌زند!

    رسول‌ خدا(ص‌):وقتی‌ خدا از بنده‌ ای‌ راضی‌ باشد- واجلش‌ برسد- خدا می‌فرماید:ای‌ عزرائیل‌!نزد بنده‌ام‌ برو وروحش‌ را بیاور!عمل‌ اوبس‌ است‌ ومن‌ اورا همانطور که‌ دوست‌ داشتم‌ یافتم‌.
    عزرائیل‌ با پانصد ملک‌ در حالی‌ که‌ همراهشان‌ ریحان‌ وزعفران‌ است‌نازل‌ می‌شوند وهرکدام‌ به‌ او بشارتی‌ جداگانه‌ می‌دهند. وهنگام‌ خروج‌روحش‌ دوصف‌ از ملائکه‌ تشکیل‌ می‌شود.وقتی‌ ابلیس‌ این‌ صحنه‌ رامی‌بیند،دستش‌ را بر سرش‌ گذاشته‌،ناله‌ می‌کند.شیاطین‌ می‌گویند:ای‌ارباب‌ ما!چه‌ شده‌ است‌؟گوید:آیانمی‌ بینید خداوند چقدر عزّت‌ به‌ این‌شخص‌ داده‌ است‌؟شما کجا بودید؟آنها می‌گویند ما تلاش‌ کردیم‌ که‌ اوراگمراه‌ سازیم‌ ولی‌ نتوانستیم‌!

یاد دادن‌ قتل‌ نفس‌!

    گویند که‌ وقتی‌ قابیل‌ تصمیم‌ به‌ کشتن‌ برادرش‌ را گرفت‌ نمی‌دانست‌چگونه‌ این‌ کار رابکند.ابلیس‌ پرنده‌ای‌  را گرفت‌ وبا سنگ‌ اورا کشت‌واینگونه‌ به‌ قابیل‌ آموزش‌ داد تا برادرش‌ را بکشد!
قوم‌ لوط‌!

    امام‌ باقر(ع‌):قوم‌ لوط‌ بهترین‌ قوم‌ بودند.امّا ابلیس‌ سراغ‌ آنهارفت‌.خصلت‌ آنها این‌ بود که‌ همه‌ مردها برای‌ کارهایشان‌ از محل‌ خارج‌می‌شدند و زنها در محل‌ باقی‌ می‌ماندند.ابلیس‌ خود را بصورت‌نوجوانی‌ درآورد وکشت‌ وکشاورزی‌ آنان‌ را خراب‌ می‌کرد تا اینکه‌ اورادستگیر کردند وقرار شد که‌ فردا اورا مجازات‌ نمایند.شب‌ اورا نزد یکی‌از خودشان‌ گذاشتند.موقع‌ خواب‌ نوجوان‌ -ابلیس‌-شروع‌ به‌ گریه‌کرد.میزبان‌ علت‌ گریه‌اش‌ را پرسید.اوگفت‌ من‌ شبها وقتی‌ می‌خوابیدم‌روی‌ سینة‌ پدرم‌ می‌خوابیدم‌!میزبان‌ هم‌ اورا روی‌ سینة‌ خود خواباندوابلیس‌ آن‌ شب‌ کاری‌ کرد که‌ میزبان‌ با او لواط‌ نمود .فردا میزبان‌ قضیه‌ رابرای‌ مردها تعریف‌ کرد وآنها هم‌ به‌ لواط‌ راغب‌ شدند واین‌ چنین‌ بود که‌هم‌ جنس‌ بازی‌ میان‌ مردها رسم‌ شد.ابلیس‌ سپس‌ سراغ‌ زنها رفت‌ واین‌عمل‌ ننگین‌ وخلاف‌ فطرت‌ را بین‌ آنها رسم‌ نمود.تا اینکه‌ عذاب‌ الهی‌آنان‌ را فرا گرفت‌.
سه‌ گناه‌ بزرگ‌!
    امیرالمؤمنین‌(ع‌):مردی‌ در صومعه‌ عبادت‌ می‌کرد پس‌ زنی‌ را که‌بیمار بود نزد او آوردند.او با این‌ زن‌ زنا کرد.سپس‌ شیطان‌ نزدش‌ آمدوگفت‌ برای‌ رسوا نشدن‌ این‌ زن‌ را بکُش‌!او هم‌ زن‌ را کُشت‌ وبدنش‌ رادفن‌ کرد.فامیلهای‌ زن‌ آمدند وعابد! را برای‌ مجازات‌ بردند.در راه‌شیطان‌ بر او ظاهر شده‌ وگفت‌ من‌ بودم‌ که‌ تورا به‌ این‌ کارها وادار کردم‌حال‌ اگر می‌خواهی‌ نجاتت‌ دهم‌ بر من‌ سجده‌ کن‌!او هم‌ بر شیطان‌سجده‌ نمود!همانطور که‌ خدا فرمود:کمثل‌ اتلشیطان‌ اذ قال‌ للانسان‌اکفُر...
دونوع‌ شیطان‌

    رسول‌ خدا صلّی‌ الله علیه‌ وآله‌ :شیطان‌ دونوع‌ است‌ که‌ شیطان‌ جنی‌با لاحول‌ ولاقوة‌ الاّ بالله دور می‌شود وشیطان‌ اِنسی‌ که‌ با صلوات‌برمن‌ دور می‌گردد.
کشف‌ عورت‌!

    رسول‌ خدا صلی‌ الله علیه‌ وآله‌ :هرگاه‌ یکی‌ از شما عورتش‌ را برای‌بول‌ یا کار دیگری‌ آشکار کرد،باید بسم‌ الله بگوید که‌ در این‌ صورت‌شیطان‌ چشمش‌ را می‌بندد.

هنگام‌ آمیزش‌!

    امام‌ صادق‌(ع‌ )فرمود که‌ در هنگام‌ آمیزش‌ با همسرتان‌ نام‌ خدا راببرید والاّ شیطان‌ در آمیزش‌ شریک‌ می‌شود و شیطان‌ در تولد آن‌ فرزندشریک‌ می‌گردد لذا این‌ مسئله‌ را می‌توانید با این‌ آزمایش‌ کنید که‌ این‌کودک‌ دوست‌ ماست‌-پس‌ نام‌ خدا برده‌ شده‌- یا دشمن‌ ماست‌!-که‌ نام‌خدا برده‌ نشده‌
پنج‌ دسته‌ ایمن‌
    امام‌ صادق‌(ع‌):ابلیس‌ گفت‌ که‌  پنج‌ دسته‌ رانمی‌توانم‌ بفریبم‌ وبقیه‌مردم‌ در قبضة‌ من‌ هستند:
1-کسیکه‌ با نیت‌ صادق‌ به‌ خدا پناه‌ برده‌ وبر او در همة‌ امور توکل‌ کند.
2-کسیکه‌ شبانه‌ روز به‌ تسبیح‌ خدا مشغول‌ باشد
3-کسیکه‌ آنچه‌ برای‌ خود می‌خواهد برای‌ برادر مؤمنش‌ بخواهد
4-کسیکه‌ در مصیبت‌ بی‌ تابی‌ ننماید
5-شخصی‌ که‌ به‌ روزی‌ الهی‌ راضی‌ باشد.
ابلیس‌ به‌ اهلبیت‌ متوسل‌ می‌شود!
    یکی‌ از اجنّه‌ به‌ رسول‌ خدا صلّی‌ الله علیه‌ وآله‌ گفت‌ که‌ دیدم‌ ابلیس‌دستهایش‌ را به‌ آسمان‌ بلند کرده‌ ومی‌ گوید خدایا!اگر حکم‌ کردی‌ که‌ مرابه‌ جهنم‌ ببرند در آنجا تورا قسم‌ می‌دهم‌ به‌ محمد وعلی‌ وفاطمه‌ وحسن‌وحسین‌ که‌ مرا ببخشی‌ واز آتش‌ درآوری‌!من‌ به‌ ابلیس‌ گفتم‌ این‌ اسمهاکیستند که‌ خدا را به‌ آنها قسم‌ می‌دهی‌؟گفت‌ من‌ این‌ نامها را هفت‌هزارسال‌ قبل‌ از خلقت‌ آدم‌(ع‌)بر ساق‌ عرش‌ دیدم‌ وفهمیدم‌ که‌ اینهابهترین‌ خلق‌ خدا هستند.
رسول‌ خدا صلّی‌ الله علیه‌ وآله‌ فرمودبخدا قسم‌!اگر همه‌ اهل‌ زمین‌ خدارا به‌ این‌ نامها قسم‌ دهند خدا همه‌ را می‌بخشد.
پنج‌ دستورالعمل‌ اخلاقی‌ واجتماعی‌
    اول‌ اعتصام‌ بحبل‌ الله که‌ حاصل‌ نشود مگر باعتصام‌ بحبل‌ من‌ الناس‌و آن‌ معاهده‌ با نائب‌ امام‌ علیه‌ السلام‌ است‌ برترک‌ معصیت‌ وبمنزله‌ زره‌ولباس‌ مجاهدین‌ فی‌ سبیل‌ الله‌ است‌.
    دوم‌ سپر دوام‌ وضو که‌ الوضوء جنته‌
    سوم‌ چون‌ شیطان‌ نفس‌ حیله‌ کند او را رجم‌ نماید بخواندن‌ اعوذباللّه‌ من‌ الشیطان‌ الرجیم‌.
    و هرگاه‌ سگ‌ نفس‌ هجوم‌ آورد او را به‌  حربة‌  خواندن‌
و کلبهم‌ باسط‌ ذراعیه‌ بالوصید خاکسارش‌ کند.
    چهارم‌ آنکه‌ لااقل‌ یکنفر را هدایت‌ کند برای‌ معاهده‌ مذکور.
    پنجم‌ آنکه‌ لااقل‌ هفته‌ای‌ یکروز برای‌ جماعت‌ حاضر شود
والسلام‌ علی‌ من‌ اتبع‌ الهدی‌
الا حقر العباد محمد علی‌ بن‌ محمد جواد اصفهانی‌
5-اطلاعاتی‌ دربارة‌ ابلیس‌
«مراد از شیاطین‌ در بعضی‌ از آیات‌ قرآن‌،سردسته‌های‌ کفر ونفاق‌می‌باشند.»

مراتب‌ جن‌!

    «عرب‌ برای‌ جن‌ مراتبی‌ در نظر گرفته‌ است‌:جنی‌ که‌ با مردم‌ زندگی‌می‌کند عامر است‌.جنی‌ که‌ متعرض‌ کودکان‌ می‌شود ارواح‌ نام‌دارد!اگرخبیث‌ باشد شیطان‌ نام‌ می‌نهنداگر شرورترباشد مارد می‌گویندواگر قدرتش‌ زیاد باشد عفریت‌ گویند.»

یاران‌ ابلیس‌!

    «یکی‌ از مفسرین‌ گفته‌ است‌ که‌ :لاقیس‌ از اولاد ابلیس‌ است‌ که‌سراغ‌ نمازخوانهامی‌ رود.هفهاف‌ در بیابانهازندگی‌ می‌کند.زلنبور دربازارها به‌ فعالیت‌ مشغول‌ است‌.بثر برای‌ صاحبان‌ مصیبتها وسوسه‌می‌نماید.الابیض‌ پیامبران‌ را وسوسه‌ می‌ کند.اعور مردم‌ را به‌ زناتشویق‌ می‌نماید.داسم‌ در خلوت‌ انسان‌ وسوسه‌ می‌کند.مطرش‌ علیه‌مؤمنین‌ شایعه‌ پراکنی‌ می‌کند.»
    «امیرالمؤمنین‌ (ع‌):قزح‌ اسم‌ شیطان‌ است‌.»
    «امیرالمؤمنین‌ (ع‌)در جنگ‌ جمل‌ فریاد زد شتر-شترعایشه‌ را- رابکشید که‌ او شیطان‌ است‌!محمدبن‌ ابی‌ بکر وعمار سراغ‌ شتر رفتندواورا کشتند.»
نام‌ شیاطین‌
«امیرالمؤمنین‌ (ع‌):نام‌ ابلیس‌ در آسمان‌،حارث‌ بوده‌ است‌.»
امام‌ صادق‌(ع‌):شیطانی‌ بنام‌ مذهب‌ است‌ که‌ به‌ هر صورتی‌ غیر ازصورت‌ پیامبر وامام‌ در می‌آید. وفرمود شیطانی‌ بنام‌ هزع‌ است‌ که‌ درخواب‌ مردم‌ می‌آید.
کشتن‌ وزغ‌
    رسول‌ خدا صلی‌ الله علیه‌ وآله‌ :کسیکه‌ وزغی‌ را بکشد ،شیطانی‌ راکشته‌ است‌!زیرا وقتی‌ ابراهیم‌(ع‌)در آتش‌ افتاد،همه‌ حیوانات‌ برای‌خاموش‌ کردن‌ آتش‌ تلاش‌ کردند،ولی‌ وزغ‌ در آتش‌ می‌دمید که‌ بیشترشعله‌ بکشد!
فرزند خوب‌ ابلیس‌!
«گویند همه‌ فرزندان‌ ابلیس‌ کافرند بجز چندنفر از جمله‌ جنی‌ بنام‌ هام‌ بن‌هیم‌ بن‌ لاقیس‌ بن‌ ابلیس‌ که‌ بدست‌ نوح‌ (ع‌)ایمان‌ آورد وخدمت‌ رسول‌خدا صلّی‌ الله علیه‌ وآله‌ رسید ودر جنگ‌ صفین‌ در رکاب‌ امیرالمؤمنین‌(ع‌)بود.
«روایت‌ شده‌ که‌ در راه‌ رفتن‌ رسول‌ خدا صلّی‌ الله علیه‌ وآله‌ به‌ جنگ‌حنین‌ ناگاه‌مار بزرگی‌ راه‌ را بر سپاه‌ بست‌.اصحاب‌ جریان‌ را به‌ پیامبرگزارش‌ کردند.رسولخدا خود آمد ونزد مار ایستاد ناگاه‌ مارصدازد:السلام‌ علیک‌ یا رسول‌ الله!من‌ هیثم‌ بن‌ طاح‌ بن‌ ابلیس‌ هستم‌که‌ بتو ایمان‌ آورده‌ام‌ وآمده‌ام‌ که‌ در جنگ‌ به‌ شما کمک‌ کنم‌.حضرت‌فرمود از ما جدا شو وبنزد خانواده‌ ات‌ برو...

/ 0 نظر / 75 بازدید