سوال و جواب در برزخ :

بر اساس روایات، دو فرشته ای که برای پرسش و پاسخ، به مردۀ خوابیده

 در قبر مراجعه می کنند، از جلوه های متفاوتی برخوردارند. اگر آن مرده،
فرد نیکوکاری باشد، فرشتگان،بشیر” و “مبشرنامیده
می شوند اما اگر شخص ساکن در قبر، فرد ستمکار و گنه کاری باشد،
نامشاننکیرومنکراست .
حضرت محمد(ص) می فرماید: هنگامی که فرد باایمانی  از دنیا می رود،
دست او جز از سه چیز کوتاه می شود :
۱- صدقه جاریه یعنی هر چیزی که آثار نیک آن در طول زمان ادامه داشته
باشد؛ مانند ساختن مسجد ، بیمارستان ، مدرسه.

۲- دانشی که حتی بعد از مرگ او ، سودش به دیگران برسد.
 
۳- فرزند نیکوکاری که از او باقی مانده و برایش دعا کند.
________________________________________
امام جعفر صادق (ع) فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
می فرمود که حضرت عیسی از کنار قبری عبور می کرد . دید صاحب
آن قبر را عذاب می کنند، سال دیگر که از آنجا گذشت دید دیگر عذاب
برداشته شده است، عرضه داشت بار پرودگارا چه شد که عذاب او
قطع شد؟ خداوند وحی فرستاد که ای روح الله این مرد پسری داشت
که به سن بلوغ رسید. او فردی صالح و نیکوکار است و او راهی را
برای مردم هموار کرد و یتیمی را جا داد پس من به برکت عمل فرزندش
از گناه او درگذشتم .

/ 0 نظر / 17 بازدید