فواید صلوات

محمد(ص) است.معنای دوم صلوات،نماز است.
بعضی صلوات از سوی حق تعالی را پنج معنی کرده اند:رحمت ،مغفرت ،ثناء،تزکیه وکرامت.
بعضی از علمای علم حروف می گویند:صلوات،مرکب است،به شرح زیر:
«صاد»صلوات از صمد است که از اسماءخداونداست.
«لام»صلوات از لطیف است که ازاسماءخداوند است.
«واو»صلوات از واحد است که از اسماءخداوند است.
«هاء»صلوات از هادی است که ازاسماءخداوند است.
رسول خدا(ص)فرمودند:هرکس در کتابی یا نوشته ای بر من صلوات بنویسد،تازمانی که نام من درآن کتاب هست فرشتگان پیوسته برای او از درگاه حق طلب آمرزش می کنند.
وباز فرمودند:هر کس برمن صلوات بفرستدولی برآل من صلوات نفرستد،بوی بهشت به اونخواهدرسید،در حالی که بوی بهشت ازراه پانصد ساله استشمام می شود.
«فوائد صلوات»
1- رسول خدا(ص) فرمودند:در مقابل صدصلوات،خدا صدحاجت رابرآورده می کند.
2- با صدای بلند صلوات فرستادن،نفاق را برطرف می سازد.
3- صلوات فرستادن موجب پاکیزه شدن عمل هاست.  
4- هر کس یک مرتبه صلوات بفرستد،خدادرعافیت رابراو می گشاید.  
5- صلوات فرستادن فقر رابرطرف می نماید.
6- هر گاه چیزی از یاد انسان برود وآدمی آن را فراموش کند،صلوات موجب می شودآن رابه خاطر آورید.
7- صلوات،دشمن دیرین وهمیشه در کمین یعنی ابلیس را ذلیل وخوار می نماید.
8- هر که بر رسول خدا صلوات بفرستد،خدا وملایکه براو صلوات می فرستند.
9- صلوات فرستادن انسان را شبیه ملایکه می نمایدواز رحمتی که ملایکه درآن غرق هستندبه او سهمی می رسد.
10- انسان با رتبه ومقام صلوات به مقام خلیلی می رسد؛چنان که ابراهیم (ع)به برکت صلوات به مقام خلیلی نایل آمد.
11- سزاوارترین ونزدیک ترین مردم در روز قیامت به رسول خدا کسی است که دردنیا برآن حضرت بیشتر صلوات فرستاده باشد.
12- رسول خدا به حضرت علی(ع)فرمودند:هرکس برمن صلوات بفرستدشفاعت من براو واجب می شود.
13- حضرت رضا(ع)فرمودند:هرکس قادر بر کفاره گناهان خودنباشدصلوات بسیار بفرستدکه صلوات بر محمد وآل محمدگناهان را می ریزاند.
14- امیرالمؤمنان علی(ع) فرمودند:صلوات فرستادن درمحوکردن گناهان شدیدتر است از فرونشانیدن آتش توسط آب.
بوییدن گل با صلوات
مالک جهنی می گوید:گلی به حضرت امام جعفر صادق (ع)دادم،گرفتندوبوییدندوبرهردو دیده گذاشتند،سپس فرمودند:هر گلی را بگیردوببویدوبر دیده ها بگذاردوبگوید:«اللهم صل علی محمدوآل محمد»،هنوز بر زمین نگذاشته باشدکه گناهانش آمرزیده شود.
دیدار امام عصر(عج)باصلوات
امام صادق (ع)فرمودند:هرکس بعد از نماز صبح ونماز ظهر بگوید:«اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم »نمی میرد تااینکه حضرت مهدی(عج) را درک کندوبه ملاقاتش نایل آید.
صلوات رمز خواب دیدن پیامبر(ص)
کفعمی در حاشیه مصباح نوشته است :درکتاب خواص القرآن نوشته است:هرکه شب جمعه،پس از نماز شب ،هزار بار سوره کوثر را بخواند وسپس هزار بار صلوات برمحمدوآل محمدبفرستدپیغمبر(ص)رادر خواب می بیند.
محا سبه ثواب صلوات
رسول خدا(ص) فرمودند: درمعراج،ملکی را دیدم که هزار هزار دست دارد(یعنی یک میلیون)وهردستی هزار هزار انگشت داردوهرانگشتی هزار هزار بند دارد.آن ملک گفت:من حساب دانه های قطرات باران را می دانم که چندتادر صحراوچند دانه دردریا می بارد.تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حال را می دانم ،ولی حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم. رسول خدا(ص) فرمودند: چیست؟عرض کرد:هر گاه جماعتی از امت تو باهم باشندوباهم برتو صلوات بفرستند،من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم.
 
عفوگناهان به اندازه ریگهای بیابان عالج
رسول خدا(ص) فرمودند: هرکس مرا یاد کندوبد من صلوات بفرستد،خدا جمیع گناهان اورا بیامرزد،اگر چه به عدد ریگهای عالج باشد.عالج،بیابانی استکه ریگ هایش از سایر بیابانهابیش تر است وبین مکه وشام وعراق قرار دارد.
زمان ومکان فرستادن صلوات
 
1- پس از شنیدن نام رسول خدا(ص)
2-درابتدای تدریس ومؤعظه وپس از حمدوثنای خدا
3- موقع نشستن برمرکب،مستحب است گفته شود:«بسم الله والله اکبر و صل علی محمد وآله خیرالبشر»
4- هنگام وضو گرفتن
5- هنگام عبور از کنار مسجد،ورود به مساجدوخروج ازآنها.
6- قبل از اشتغال به ذکر جمعی وفردی .
7- در ابتدای مکاتبات ومراسلات،آغاز وپایان غذا خوردن.
8- در خطبه نکاح،بعداز حمدوثنای خدا.
9- نزدیک قبر رسول خدا(ص) .
10-بعداز فراقت از سعی صفاومروه،در مشعرالحرام.
11- درراه حج کسی که می خواهد به بلندی برود تکبیر بگویدوچون روی به نشیب آرد،صلوات بفرستد.
12- بین قبر رسول خدا(ص) ومنبر آن حضرت.
13- هنگام وزیدن بادوذبح کردن حیوانات.
14- هنگام داخل شدن دربازار.
15- هنگام تعجب کردن .
16- هنگام اراده کاری.
17- پیش از دعاکردن وبعداز ختم دعا.
18- پس از عطسه.
19- هنگام استشمام بوی خوش ،بوییدن گلها؛به ویژه گل محمدی.
20- پس ازنمازهای یومیه،چهارده صلوات هدیه به معصومین(ع) وهفت صلوات هدیه به اؤلیای خدا،نزداهل سلوک سنت است.
 
 
نور درقیامت
رسول خدا(ص) فرمودند:«هرکس برمن یکبار صلوات فرستد،خدای تعالی درروز قیامت بربالای سروجانب راست وچپ وبربالاوپایین ودر همه اعضاءوجوارح اونور می دمد.
نجات عبور از صراط
رسول خدا(ص) فرمودند:«شب گذشته،عجیب خوابی دیدم.مردی از امت خودرا دیدم که از صراط می گذشت وهر لحظه می لرزید،ودرهرقدم می لغزید.پس دیدم صلواتی که برمن فرستاده بودآمدودست اوراگرفت،وبه سلامت اورا از صراط گذارانید.»
تزویج حورالعین
امیرالمؤمنان علی(ع) فرمودند:وقتی بنده از نماز فارغ می شودباید بررسول خدا (ص) صلوات بفرستدواز خدا بهشت را تقاضا نمایدوپناه برد به خدا ازآتش وتقاضا نمایید که به حور العین تزویج نماید؛زیرا هرکس بر رسول خدا(ص) صلوات بفرستددعای او بالا می رود وهرکه از خدا بهشت را بخواهد،بهشت می گوید:خداوندا عطا کن به بنده خودت ازآن چه به تو پناه برداز آن،وچون حوریان رااز خدا بخواهدآنها می گویند:خدایاعطا کن بنده خودت را،آنچه راخواست.
درخت محبوبه در بهشت
رسول خدا(ص) فرمودند:در بهشت درختی است که آن رامحبوبه گویند.میوه آن درخت از انار کوچکتر،از سیب   بزرگتر،سفیدتر ازشیر،شیزین تر از عسل ونرمتراز مسک است،واز آن میوه نمی خوردمگر کسی که هرروز مداومت نمایدبه گفتن«اللهم صل علی محمدوآل محمدوسلم.»
رفع تلخی مرگ با صلوات
رسول خدا(ص) فرمودند: هرکس بر من زیاد صلوات فرستداز تلخی مرگ وجان کندن ایمن می گرددوهر کس بگوید:«اللهم صل علی محمد وآل محمد»خدا به او ثواب هفتادودو شهید عنایت فرمایدواز گناهان بیرون می آیدمانند روزی که از مادر متولد شده است.
زمان صلوات
امام جعفر صادق(ع) فرمودند:در آخر روز پنج شنبه وشب جمعه،جمعی از ملایکه از آسمان فرود می آیندکه قلم هایی از طلا ولوح هایی از نقره همراه آنان است ودر آخر روز پنج شنبه وشب جمعه وروز جمعه تا وقت غروب،چیزی به جزءصلوات برپیغمبروآل آن حضرت نمی نویسند.
محو بدیها وثبت درجات با صلوات
رسول خدا(ص) فرمودند: صدقه دادن در شب جمعه وروز آن ونیز صلوات بر محمد وآل محمد (ص) درشب جمعه وروز آن برابر هزار حسنه است وهزار بدی به وسیله آن نابود می شودوهزار درجه برمقام آدمی افزوده می شود.
 
حاجت دنیا وآخرت با صلوات
امام رضا(ع)فرمودند:کسی که بعد از نمازصبح ومغرب قبل ازآنکه از حالت نماز خارج شود،بگوید:«ان الله وملایکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما»سپس بگوید:«اللهم صل علی محمدوذریته»خداوند صد حاجت اورا برآورده می کندکه هفتاد حاجت دردنیا وسی حاجت در آخرت است.
رفع موانع قبولی دعا
در روایات است که میان دعا وآسمان ،حجاب وفاصله ای است وآن گاه که ذکر صلوات بر محمد وآل محمد به میان آید موانع کنار می رودودعا به اجابت می رسد وبدون صلوات دعا به استجابت نمی رسد.

/ 0 نظر / 10 بازدید