ذوالفقاری مثل ذوالفقار علی (ع) اما.....

شیرینی وآهنگ عدالت و شعله آتش و عذاب اخروی ویوم الحسرت را بر برادر یاد آور شد .علی (ع) ذوالفقارش را جهت گستراندن عدل الهی در جامعه از غلافش درآورده وصیقل داده و گردن گردنکشان و بی عدالتان را می برید و شمشیرش عدالت دار بود و هرگز به عدالت پشت نکرد و جهت اجرای عدالت و ستاندن حقوق مظلومان از ظالمان در غزوات و جنگها و احد ها و خندقها در عرصه کارزاربا ندای اناالحق و با رعد و سرود پیروزی و زبونی کینه توزان خود رباغرش در دل دریای دشمن می شتافت وبا پیروزی سر از میدان در می آورد وفرق مبارکش برای عدالت بوسیله شمشیر زهرآگین شکسته و به شهادت رسید .و عدالت بخاطر اجرای عدالت بر فرزندان جهت قصاص قاتلش عدالت  و مدارا را وصیت فرمود.
اما ....در جامعه مدنی امروزی ذوالفقاری به ظاهر به مثابه و همگون ذوالفقار علی و با شعار مجری عدالت  بر سر مسند نشسته و بجای عدالت داری ,عدالت نداری را به اوج می رساند,هر دو شمشیر مسئول رگ زنی هستند اما شمشیر علی رگ و گردن بی عدالتان و ظالمان را زده و نحقق امر مهم عدالت رهنمون است اما أن  دیگری شاهرگ مظلومان را.
أن یکی أتش بی عدالتی را بر برادر می چشاند واین یکی أتش عدالت را – در صورت پایبندی به عدالت از مسئولیت ها و منافع مادی دور شدن را- شمشیر همای رحمت ضامن اجرای انصاف, برادری و برادری واما این یکی ضامن سود دهی و سود رسانی به خود و دوستان وأشنایان وبعضی دولتمردان و خانواده های أنها وتضمین کننده پایمالی حقوق پا برهنگان ومستضعفان -که سالها در کنج و گوشه بیچارگی که به امید فرج و أرامش و سکونت و دور از دغدغه فکری فرزندانشان در پناهگاه بی پناهی زندگی در انتظار نشسته اند – است و از کیسه خلیفه و از حقوق مظلومان - که کسی یارای دفاع از حقوق اینها نیست و هیچ دادگری را در مسیر بی عدالنی أنها نمی بینند چرا که دادگر خود تطمیع شده و هرگز ذوالفقارعدالت را نمایان نخواهد کرد وذوالفقار(قانون) را بر جولامگاه پارتی بازی و دوستی و بر جان ظالمان روانه نخواهد کرد- می بخشایند.
ذوالفقار علی برای مظلومان سایه گستر و حافظ ونعمت بود اما این یکی بر ظالمان  وپررویان و دوستان نعمت و بر مظلومان نقمت.لباس شمشیر عدالت علی غلاف و غذایش خون کثیف ظالمان و بی عدالتان و لباس این یکی به ظاهر ملبس به لباس عدالت و مجری این واژه مظلوم تاریخ ولی در خفی وباطن همچون گرگان وحشی و درنده مظلوم تاریخ(عدالت) وخشکاننده بیغش  و غذایش از طباغی طباغان ظالم و ماده اصلی خشک شده عدالت است.
بالا خره از خداوند منان می خواهیم تا با تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر(عج) سفره عدالت را در سراسر گیتی بگستراند و عاملان له شدن عدالت در جامعه را به سزای اعمالشان برساند  

/ 0 نظر / 8 بازدید