مطالب جالب و درس آموز


ناپایدارترین کلمه " خشم" است... آن را فرو ببر.
بازدارنده ترین کلمه " ترس" است ... با آن مقابله کن.
با نشاط ترین کلمه " کار " است ... به آن بپرداز.پ
وچ ترین کلمه " طمع" است ... آن را بکش
سازنده ترین کلمه "صبر" است ... برای داشتنش دعا کن.
روشن ترین کلمه " امید" است... به آن امیدوار باش.
ضعیف ترین کلمه " حسرت" است ... آن را نخور.
تواناترین کلمه " دانش " است .... آن را فراگیر
محکم ترین کلمه "پشتکار" است ... آن را داشته باش.
سمی ترین کلمه "شانس" است ... به امید ان نباش.
لطیف ترین کلمه " لبخند " است ... آن را حفظ کن.
ضروری ترین کلمه " تفاهم " است .... آن را ایجاد کن.
سالم ترین کلمه " سلامتی" است ... به آن اهمیت بده.
اصلی ترین کلمه اعتماد است .... به آن اعتماد کن.
دوستانه ترین کلمه " رفاقت" است.... از آن سوء استفاده نکن.
زیباترین کلمه " راستی " است ... با آن رو راست باش.
زشت ترین کلمه " دورویی"است ... یک رنگ باش.
ویرانگر ترین کلمه " تمسخر" است ... دوست داری با تو چنین شود؟
موقررترین کلمه " احترام" است .... برایش ارزش قایل شود.
آرامترین کلمه " آرامش " است ... به ان برس.
عاقلانه ترین کلمه " احتیاط" است ... حواست رو جمع کن.
دست و پاگیر ترین کلمه " محدودیت " است .... اجازه نده مانع پیشرفت بشود.
سخت ترین کلمه " غیر ممکن" است .... وجود ندارد.
مخرب ترین کلمه " شتابزدگی " است ... مواظب پلهای پشت سرت باش.
تاریک ترین کلمه " نادانی" است ... آن را با نور علم روشن کن.
کشنده ترین کلمه " اظطراب" است ... ان را نادیده بگیر.
صبور ترین کلمه " انتظار" است .... منتظرش بمان.
بی ارزش تری کلمه " بخشش" است ... سعی خود را بکن.
قشنگ ترین کلمه " خوشرویی " است ... راز زیبایی در آن نهفته است.
تمیزترین کلمه " پاکیزگی " است ... اصلا سخت نگیر.
رساترین کلمه " وفاداری" است .... سر عهدت بمان.
تنها ترین کلمه " گوشه گیری" است ... بدان که جمع همیشه بهتر از فرد بودن است.
محرک ترین کلمه " هدفمندی" است ... زندگی بدون هدف؛ روی آن است.
و هدفمند ترین کلمه "موفقیت " است.... پس پیش به سوی آن

/ 0 نظر / 5 بازدید