خداوندا

خداوندا
معرفتم ده که نادان نباشم
بصیرتم عطا کن که ظاهر بین نباشم
ومرا از دامهای ظاهر بینی نجاتم ده
تا اسیر افراط وتفریط نشوم
که خوارج نیز چنین بودند
مرا از دام های دروغ، تهمت وغیبت وقضاوت
که بزرگترین دام های شیطانندمصون بدار
سینه ام را به محبتت بگشای
تا از کردار بد دیگران نسبت به خودم
دلگیر نشوم وبه عطوفت در گذرم
ومرا همیشه  در مسیر راست هدایت کن
تادرست تربیت شوم
آمین یا رب العالمین

/ 0 نظر / 7 بازدید