(شهر قصابه )قصابه گمنام تاریخ (مالک فصیحی)

باغ شهر قصابه ، شهر زیبا و قشنگ استان اردبیل و محل گردشگران است وشهر قصابه در استان اردبیل و در قسمت غرب شهرستان مشکین شهر واقع شده و از شمال شرقی به روستای احمد بیگلو و از شمال به روستای کوجنق و از جنوب به روستای خراوان و از جنوب شرقی به روستای خورشیدآباد(چتز)وازطرف غرب به روستا های خنجر و حبشه واز شرق به روستا های حیق ومزرعه خلف منتهی می شود

علت استفاده از مهر عبارت است از :1. بنا بر روایات بسیاری ـ که شیعه و سنی نقلنموده‏اند ـ پیامبر ـ صلی‏الله‏علیه‏وآله ـ بر خاک سجده می‏کردند و می‏فرمودند: «جعلت لی الارض مسجداً و طهورا؛ خداوند متعال زمین را برای من محل سجده و موجبطهارت (تیمم) قرار داد» و در تابستان که بر اثر هوای عربستان، خاک کف مسجدالنبی ـصلی‏الله‏علیه‏وآله ـ بسیار گرم و سوزان می‏شد، بر حصیر سجده می‏کردند و واضح استکه فرش، جزء زمین محسوب نمی‏شود؛ اما قطعه‏ای از خاک به شکل مهر، بهترین مصداق سجدهبر زمین است.
2. عبادت توقیفی است و در اجزا و شرایط آن باید بر اساس قول و فعلشارع عمل کرد؛ چنان که خود پیامبر ـ صلی‏الله‏علیه‏وآله ـ نیز فرموده‏اند: «صلّواکما رأیتمونی اصلی؛ آن سان که بینید من نماز می‏خوانم، شما نیز نماز بخوانید».
بنابراین از نظر فقهی بر غیر آن چه که پیامبر ـ صلی‏الله‏علیه‏وآله ـ بر آنسجده کرده‏اند، سجده جایز نیست.
3. اساس سجده، بریدن از دنیا و متعلقات آن وخضوع و خشوع کامل در پیشگاه خداست و در روایت است که انسان به خوردنی‏ها وپوشیدنی‏های خود تعلق بسیار دارد؛ پس بر این گونه امور، سجده روا نیست و پیشانی برخاک ساییدن، بیشترین کرنش و تواضع و دوری جستن از تعنّیات و تعلقات را در پی دارد.
4. مهر نزد شیعه موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک همان سجده بر خاک و سنگ و چوب است ومهر وسیله‏ای است که سجده بر خاک را در هر جا و هر مکان سهل و آسان می‏سازد. گر چهسجده کردن بر تربت امام حسین ـ علیه‏السلام ـ ثواب بسیار دارد؛ با وجود این، تربتامام حسین ـ علیه‏السلام ـ نیز خاک و جزء زمین است.
5. عالمان برجسته و عارفاناهل سنت نیز سجده بر خاک را تأیید کرده‏اند؛ همچنان که امام محمد غزالی در کتاب «احیاءالعلوم» بر این مسئله انگشت نهاده است. بنابراین مخالفت برخی از اهل سنت بااین مسئله از روی ناآگاهی و تعصبات جاهلانه است و از نظر منابع فقهی و عالمانبرجسته اهل سنت نیز سجده بر خاک افضل است و اگر اشکالی هست در این است که چرا برخلاف سنت پیامبر ـ صلی‏الله‏علیه‏وآله ـ اهل سنت بر هر چیزی حتی فرش و...سجدهمی‏کنند.
اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‏کند، گم شود و چیزی که سجده برآن صحیح است، نداشته باشد، چنان چه وقت وسعت دارد، باید نماز را بشکند و اگر وقتتنگ است، باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است، سجده کند و اگر چیز دیگری است، برهمان چیز و اگر آن هم ممکن نیست، بر پشت دست و اگر آن هم نمی‏شود به چیز معدنیمانند انگشتر عقیق سجده نماید.1
آداب انگشترى در روایات اسلامى:
نگین عقیق
الف) ایمنى دهنده در سفرها بوده و آدمى را از بدى هاحفظ مى کند(۱)
ب) با خیر و نیکى روبه رو مى کند(۲)
ج) غم و غصه را رفع مىکند(۳)
ه) فقر را از بین مى برد(۵) و باعث گشایش رزق مى شود(۶)
و) کارها رابه نیکى و خوبى تمام مى کند(۷)
ز) موجب اجابت دعا(۸) و برآورده شدن هر حاجتى مىشود(۹)
ح) موجب برکت و باعث ایمنى از بلا مى شود(۱۰)
ط) ایمنى از پادشاهظالم(۱۱)
ى) همراه داشتن آن به هنگام نماز معادل هزار رکعت است(۱۲)
حضرت محمد (صلى الله علیه و آله) فرمودند: (یا على) همانا عقیق اولین کوهى است که به ربوبیتخداى متعال و نبوت من و وصى بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت بهپیروان تو و اختصاص آتش به دشمنان تو شهادت داده است.
انگشتر شرف شمس
شرف شمس در نوزده درجه حمل است و این حروف عالیات کههفت و سیزده اند، به همین اسم شریف شرف شمس شهرت دارد، برنگین انگشترى نقش کنند کهصورت صحیح آن این است:
و اگر به این اشکال دیده شود صحیح نیست و صورت صحیح آنهمان است که ذکر شد.
همگى آن را اسم اعظم دانسته اند و خاتم آن را که اولین کلمهاست، خاتم سلیمانى گفته اندو آن را به عوالم خمسه که حضرت خمس در اصطلاح عارفان استتفسیر کرده اند و در صفحه ۹۲ و ۹۳ و ۲۲۲ و ۲۲۳ حظ و لذ در تأثیر از جعفر خابیه امامصادق از امیرالمؤمنین علیهاالسلام امورى را برشمارد و انتساب آنها را به تورات وانجیل و قرآن ذکر کرده است و نیز بونى در کتاب شمس معارف کبرى جلد اول اوفاقى بسیاردر خواص آن آورده است که «ضحکه للمغفل و عبره للمحصل».
نگین فیروزه
الف) باعث بى نیازى و دورى فقر مى گردد.(۱۳)
ب) جهت ایجاد فرزند مؤثر است. (۱۴)
ج) در استجابت دعا مؤثر است.(۱۵)
د) عامل فتحو پیروزى است. (۱۶)
هـ) دور گرداننده دردها از دیدگان است.(۱۷)
و) موجب گشایشسینه مى گردد.(۱۸)
ز) قوت دل را زیادمى کند. (۱۹)
ح) باعث برآورده شدن حاجاتمى شود.(۲۰)
یکى از خادمان امام هادى (علیه السلام) از آن حضرت جهت زیارت على بنموسى الرضا اجازه سفر به سرزمین توس گرفت. حضرت به او فرمودند: انگشترى با نگینعقیق زرد به همراه داشته باش که بر روى آن حک شده باشد «ماشاءالله لاقوه الا باللهاستغفرالله» و بر آن سوى نگین «محمد و على» حک کن.
خادم مى گوید: از نزد امامبیرون شدم و انگشترى را طبق دستور امام تهیه کردم و مجدداً براى خداحافظى به حضورامام رفتم. فرمودند: انگشترى دیگر با نگین فیروزه باید همراهت نمایى که در بین توسو نیشابور شیرى با تو روبه رو مى شود و قافله را از راه رفتن بازمى دارد، به سوى آنشیر رفته و انگشتر را نشانش مى دهى، به او بگومولاى من مى گوید از راه کنار برو. بعد اضافه کرد، باید نقش روى انگشتر (الملک لله» و سمت دیگر آن «الملک لله الواحدالقهار» باشد که انگشتر حضرت على (علیه السلام) این نقش را داشته است. که آن سپرىدر برابر درندگان و عامل پیروزى در جنگهاست.
نگین یاقوت
الف) باعث از بین رفتن فقر مى شود.(۲۱)
ب) دارندهآن نجابت و بزرگى مى یابد.(۲۲)
ج) پریشانى را زایل مى کند.(۲۳)
رسول خدا (صلىالله علیه و آله) خطاب به امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
فرزندم، انگشتریاقوت و عقیق به دست کن که فرخنده و مبارک است و هرگاه کسى به آنها نگاه کند نورصورتش زیاد مى شود و یک رکعت نماز با آن دو، برابر با هفتاد رکعت نماز بدونآنهاست...
نگین زمرد
الف) سبب آسانى کارهاست.(۲۴)
ب) زایل کننده فقراست. (۲۵)
ج) فقر را به توانگرى مبدل مى کند.(۲۶)
از امام رضا (علیه السلام) درباره نگینى که از سنگ زمرد ساخته مى شود، پرسیدند؟
امام فرمود: اشکالى ندارداما به هنگام طهارت گرفتن (استنجار) آن را از دست درآورند.
نگین جزع یمانى
حضرت على (ع) فرمود: «انگشتر جزع یمانى در دست کنیدکه رد نمى کند مگر متمردان شیاطین را»
نگین سنگ زمزم:
حسین بن عبدالله از امام على نقى (ع) سؤال کرد: «آیاخوب است از سنگ ریزه اى که از چاه زمزم بیرون آرند، انگشترى سازند؟
فرمودند: بلى، اما چون خواهد استنجاء کند، از دست بیرون آورد.»
نگین حدید چینى :
الف ) جهت نیرومندى نیک است . (۲۷)
ب ) باعث دورىاجانین و شیاطین مى شود. (۲۸)
ج ) از شر هر موجودى در امان مى دارد.(۲۹)
د ) اثر چشم بد را از بین مى برد. (۳۰)
ه- ) باعث آسانى وضع حمل مى شود. (۳۱)
البته این انگشتر به هیچ وجه به زنان باردار توصیه نمى شود چون براى جنینخطر دارد.
ژ ) براى اجابت حاجات دشوار نیک است . (۳۲)
ز ) باعث ایمنى از ترسمى شود . (۳۳)
ح ) همراه داشتن آن به هنگام نماز مکروه است (۳۴)
انگشتر در دست راست یا چپ:
از امام کاظم (ع) سؤال شد آیا انگشتر را باید در دستراست کرد؟ فرمودند: هرطور که مى خواهى، دست راست باشد یا چپ.
رسول خدا فرمود: یاعلى !انگشتر در دست راست کن که این عمل فضیلتى است از سوى خداى - عزوجل - براىآفریدگان مقربش.
ابوالعلاء از امام صادق (ع) در باره انگشتر به دست راست کردنسؤال کرد و گفت: من دیده ام بنى هاشم انگشترهاى خود را در دست راست مىنهند.
حضرت فرمود: پدرم امام محمدباقر (ع) در دست چپ انگشتر مى گذاشت و او (پدرم) افضل بنى هاشم و فقیه ترین آنها بود.
امام حسن عسکرى (ع) در سال دویست وشصت قمرى خطاب به شیعیان فرمودند: تاکنون امر ما این بود که انگشترتان را به دستراست بگذارید. این در حالى بود که ما (اهل بیت) در میان شما حاضر بودیم ولى اکنونامر مى کنیم انگشترى را به دست چپ کنید به جهت آنکه ما از میان شما غائب مى شویم تازمانى که پروردگار امرما و امر شما را ظاهر کند همانا این بهترین دلیل براى شما درولایت ما اهل بیت است. همان لحظه شیعیان در حضور امام انگشترهاى خود را از دستبیرون کرده و در دست چپ شان قرار دادند و حضرت به آنان فرمودند: این قضیه را براىشیعیان ما نقل کنید.
رسول اکرم مى فرماید: امتم را از دست کردن انگشتر در انگشتسبابه و وسط نهى مى کنم و در روایتى دیگر این عمل (انگشتر در انگشت سبابه و وسطنمودن) را از افعال قوم لوط دانسته اند.
پی‌نوشت‌ها:
(۱۸، ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳) امام جعفر صادق (ع)
(۲و۳و۵و۷و۱۵و۲۵) رسول خدا (ص)
(۴۶، ، ۱۴ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۶) امام رضا (ع)
(۹) امام سجاد (ع)
(۱۰ ، ۲۲ ، ۲۷ ) حضرت على (ع)
(۱۶) امام هادى (ع)
( ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱) امام صادق (ع)
( ۲۸ ) باقرین (ع)
(۲۹ ، ۳۰، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ) امام صادق (ع)
( ۳۴ ) حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف

[ ۱۳٩٢/٥/۳٠ ] [ ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ] [ مالک فصیحی ]